Stadgar

 1. Föreningen Gamla Carlscrona har till uppgift att sammanföra personer med intresse för Karlskrona för att
  • vårda och bevara historiskt, topografiskt, konstnärligt och kulturellt värdefulla minnen och särdrag i Karlskrona,
  • verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Karlskronas omdaning och utveckling,
  • samla bidrag till Karlskronas historia, samt att i skrift och bild återge desamma,
  • uppliva och levandegöra minnet av märkligare tilldragelser och personligheter ur Karlskronas historia,
  • bidra till specialundersökningar från äldre skeden i Karlskronas historia, och redogöra för viktiga beslut och händelser inom Karlskrona under det senast förflutna året,
  • samla medlemmar och intresserade till information och upplysning om Karlskrona.
 2. Föreningen är öppen för envar med intresse för föreningens verksamhet. Medlem erlägger årsavgift med belopp, som bestäms av årsmötet.
 3. Föreningens årsmöte äger rum före utgången av mars månad på dag, som bestäms av styrelsen.
  Styrelsen kan kalla till föreningsmöte när den finner anledning härtill. Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen genom annons i lokalpressen minst åtta dagar före mötet.
 4. Föreningens årsmöte skall upptaga följande ärenden:
  • Genomgång av styrelse- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
  • Styrelsens ansvarsfrihet.
  • Val av föreningens ordförande på ett år.
  • Val av åtta styrelseledamöter på två år.
   Manddattiden för ledamöterna bestämmas så att årligen avgår halva antalet ledamöter eller vid udda antal, ena året det antal som ligger närmast högre än hälften.
   Val av fyra suppleanter för en tid av ett år.
  • Val av två revisorer och två  suppleanter för en tid av ett år.
  • Val av tre ledarmöter i valberedning för en tid av ett år.
  • Bestämmande av årsavgift.

  Omröstning är öppen. Då någon så fordrar skall dock val förrättas med slutna sedlar. Faller rösterna lika, skiljer vid val lotten, medan i övriga fall gäller den mening, som ordförande biträder.

 5. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och åtta ledamöter och fyra suppleanter.
  Styrelsen kan vid behov utse ytterligare funktionärer, som kan hämtas inom eller utom styrelsen.
  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.
  Styrelsen är beslutför när minst sex ledamöter är närvarande.
 6. Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av årsmötet. Föreningens räkenskaper skall föras för tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast 1 februari påföljande år.

  Revisorernas granskning jämte berättelse häröver skall överlämnas till styrelsen senast 15 februari varje år.

 7. Föreningens firma tecknas gemensamt av två av styrelsen utsedda ledamöter.
 8. Årsmötets val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, suppleanter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter förbereds av en valberedning, som förelägger årsmötet förslag till kandidater. Valberedningen består av tre ledamöter, vilka utses av årsmötet. Detta utser en av dem till sammankallande.
 9. Ändring av föreningens stadgar skall behandlas på två av varandra följande förenings- möten till vilka stadgeenlig kallelse skett. Förslag till ändring av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före det sammanträde, vid vilket ändringen skall behandlas.
 10. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Blekinge Läns Hembygdsförbund att användas för de ändamål, som angivits i § 1 av dessa stadgar.